Drogi Użytkowniku,

Przed naciśnięciem przycisku [Przejdź do Serwisu] lub zamknięciem tego okna, prosimy o przeczytanie poniższej informacji.

Cookies

Informujemy, że w ramach naszych Serwisów wykorzystywane są pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego urządzenia, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. Pliki cookies umożliwiają m.in.: utrzymanie sesji użytkownika, dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkownika oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Część plików cookies umieszczanych w Twoim urządzeniu końcowym służy celom marketingowym w szczególności w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji przez nas oraz przez podmioty współpracujące z nami.

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies lub odpowiednio zmian ustawień innego oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu końcowym. Korzystanie z naszych Serwisów oraz aplikacji bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Więcej informacji na temat plików cookies i innych podobnych plików możesz znaleźć w Polityce prywatności.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookies

Poprzez naciśnięcie przycisku [Przejdź do Serwisu] wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Cupsell Sp. z o.o. oraz przez podmioty współpracujące z nami Twoich danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookies w celach marketingowych (w szczególności w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Masz prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli nie chcesz wyrazić powyższej zgody lub chcesz ją wycofać lub edytować jej zakres zmień ustawienia przeglądarki lub odpowiednio innego oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu.

Więcej informacji na temat przysługujących Tobie praw znajdziesz w Polityce prywatności.

x

Informacja na temat prawa do otrzymania kopii danych osobowych

Szanowni Państwo, celem zapewnienia Państwu pełnej informacji na temat prawa do otrzymania kopii danych osobowych jakie Państwa dotyczą poniżej przedstawiono zasady realizacji wniosku jaki są Państwo uprawnieni złożyć:

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do spółki Cupsell Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) z wnioskiem o potwierdzenie, że Spółka przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa lub wiadomości elektronicznej na adres daneosobowe@cupsell.pl. W razie braku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Spółka niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego w podany na niniejszej stronie internetowej sposób. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Spółkę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny. 
 4. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Spółki bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Spółkę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Spółkę, a w razie jego braku z działającym w ramach Spółki koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 5. Spółka przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Spółka dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 6. W ramach realizacji prawa dostępu do danych wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  • cel przetwarzania,
  • kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub  zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  • planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach  o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 
  • prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje), 
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.


INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
 1. W zakresie:

  a) serwisów internetowych pod adresem: www.4funmedia.pl i https://4fun.tv,

  b) aplikacji 4FUN APP,

  c) komunikacji z Panem/Panią przy użyciu zewnętrznych narzędzi (np. Facebook Messenger) –

  4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235128, o kapitale zakładowym: 4.119.374,00 złotych, opłaconym w całości, NIP: 9512085470, REGON: 015547050 (dalej jako „4fun Media”).

 2. W zakresie serwisu internetowego pod adresem: http://program.media/ - Program sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235128, NIP: 5213103212, REGON: 016375680 (dalej jako „Program”);
 3. W zakresie serwisu internetowego pod adresem: http://www.screennetwork.pl/ - Screen Network S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235128, o kapitale zakładowym: 5 107 799,60 zł, opłaconym w całości, NIP: 9512165737, REGON: 140339282 (dalej jako „Screen Network”);
 4. W zakresie serwisu internetowego pod adresem: https://cupsell.pl/ - Cupsell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513284, NIP: 7792422363, REGON: 30275484 (dalej jako „Cupsell”)

 - dalej łącznie również jako „Spółki” lub każda z osobna jako „Spółka”.

 1. Ponadto, administratorem Pana/Pani danych osobowych w ramach konkursów, których organizatorami są poszczególne Spółki jest:
 • 4fun Media w zakresie konkursów, których organizatorem jest 4fun Media,
 • Program w zakresie konkursów, których organizatorem jest Program,
 • Screen Network w zakresie konkursów, których organizatorem jest Screen Netwrok,
 • Cupsell w zakresie konkursów, których organizatorem jest Cupsell.
Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować:

 • w przypadku 4fun Media: w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej pod adresem: daneosobowe@4funmedia.pl,
 • w przypadku Program: w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej pod adresem: daneosobowe@4funmedia.pl,
 • w przypadku Screen Network: w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej pod adresem: daneosobowe@4funmedia.pl,
 •  w przypadku Cupsell: w formie pisemnej pod adresem: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej pod adresem: daneosobowe@cupsell.pl.
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu, w tym przy użyciu aplikacji 4FUN APP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, czyli w celach wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Spółek (link) i dochodzenia ewentualnych należności z tytułu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 2. w celu niezbędnym do (i) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, (ii) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli doszło do jej zawarcia,
 3. w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
 4. na podstawie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych - w przypadku, gdy Spółka lub podmiot trzeci otrzymały od Pana/Pani taką zgodę. Podmioty trzecie, o których mowa w punkcie 1.26. Polityki Prywatności przetwarzają dane osobowe we własnych celach marketingowych.
 1. Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO” w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku niezbędności przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do wykonaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem tej umowy.
 3. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w przypadku wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce.